AVG

Zorgcooperatie Helenaveen kan persoonsgegevens over u verwerken,

doordat u gebruik maakt van de diensten van Zorgcooperatie

Helenaveen , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een

contactformulier op de website aan De Zorgcooperatie Helenaveen

verstrekt.

Zorgcooperatie Helenaveen , gevestigd aan de Oude Peelstraat 3

Helenaveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van deze

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Zorgcooperatie Helenaveen

 

 

Telefoon:

E-mail: info@zorghelenaveen.nl

 

Zorgcooperatie Helenaveen

Hij/zij is te bereiken via info@zorghelenaveen.nl

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij

verwerken:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te

verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij

ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan

ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun

kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld

worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent

dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben

verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

info@zorghelenaveen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens

verwerken:

Zorgcooperatie Helenaveen verwerkt uw persoonsgegevens voor de

volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze

dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Zorgcooperatie Helenaveen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan

strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens

worden verzameld. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt

of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd worden de gegevens

niet langer dan een jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Zorgcooperatie Helenaveen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen

als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of

om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Zorgcooperatie Helenaveen gebruikt geen cookies of vergelijkbare

technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren

of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele

toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te

maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door

Zorgcooperatie Helenaveen en heeft u het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek

kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een

computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te

sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens

overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw

toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens

sturen naar info@zorghelenaveen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,

vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee

te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable

zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer

en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw

privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw

verzoek.

Zorgcooperatie Helenaveen wil u er tevens op wijzen dat u de

mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de

volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact met de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Zorgcooperatie Helenaveen neemt de bescherming van uw gegevens

serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde

wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een

betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens

niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze

klantenservice of via info@zorghelenaveen.nl